Opći uvjeti poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Opšte odredbe

Preduzeće IZK doo Beograd pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domenu shopolo.rs, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja finansijskih transakcija.

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korišćenje Internet stranice Shopolo.rs. Korišćenjem Internet stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Opštim uslovima poslovanja i korištenja te pristaju na korišćenje Internet stranice Shopolo.rs u skladu s njima. Pravo Korištenja Internet stranice lično je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašćen prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole preduzeća IZK doo Beograd te prihvata da preduzeće IZK doo Beograd nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da pristup Internet stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Preduzeće IZK doo Beograd zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Nadalje, Preduzeće IZK doo Beograd može prestati slati bilo koji deo informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka te može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korišćenjem ovih Internet stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Opštim uslovima poslovanja i korištenja. Preduzeće IZK doo Beograd poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovde navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od upotrebe ove Internet stranice.

Preduzeće IZK doo Beograd zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmeniti bilo koji od ovde navedenih Opštih uslova poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vreme ponovo pročitaju informacije sadržane u Opštim uslovima poslovanja i korištenja i Izjavi o poverljivosti podataka, a kako bi ostali informisani o takvim promenama. Nastavak korištenja Internet stranice i nakon objave na internetu  novih promenjenih Opštih uslova poslovanja i korištenja odnosno Izjave o poverljivosti, podrazumeva se da Korisnik prihvata izmene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje ovih Internet stranica te sve sa tim povezane troškove. Preduzeće IZK doo Beograd nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posledica korištenja ovih Internet stranica.

Ova Internet stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internet stranica mora biti u skladu s ovim Opštim uslovima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smeju putem ove Internet stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji potiče na protivpravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja preduzeća IZK doo Beograd., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne sme koristiti ovu Internet stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili nekomercijalne reklame.

Svi materijali koji se nalaze na Shopolo.rs internet stranicama ekskluzivno su pravo preduzeća IZK doo Beograd, ili se koriste uz izričito odobrenje nosioca autorskih prava te nosioca prava na pečatima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNET STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA PREDUZEĆA IZK DOO BEOGRAD STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Opštih uslova poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja sudskih postupaka i/ili do krivičnog gonjenja protiv počinioca radi povrede autorskih prava, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internet stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, pečatom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj internet stranica Shopolo.rs, a u skladu s propisima Republike Srbije. Krajnji korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, sudelovati u PRENOSu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u celosti ili delimično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni PRENOS, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja preduzeća IZK doo Beograd i nosioca autorskog prava.

Krajnji korisnik ne sme na ovoj Internet stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava. Preduzeće IZK doo Beograd nema nikakvu obavezu izveštavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo ovih Internet stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje IZK doo Beograd vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (delimično ili u celosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo preduzeću IZK doo Beograd menjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internet stranici Shopolo.rs.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korišćenje Internet stranice Shopolo.rs isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Preduzeće IZK doo Beograd ne garantuje (I) ZA POSLEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNET STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DATE PREKO OVE INTERNET STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozlede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili PRENOSu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Preduzeće IZK doo Beograd nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju Preduzeće IZK doo Beograd  neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internet stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj Internet stranice.

Uz prethodno navedene uslove, Preduzeće IZK doo Beograd., neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internet stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u PRENOSu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Preduzeće IZK doo Beograd nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na Internet stranicu. Preduzeće IZK doo Beograd zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji oceni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga zaposleni preduzeća IZK doo Beograd mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim firmu IZK doo Beograd., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internet stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Preduzeće IZK doo Beograd može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Preduzeće IZK doo Beograd zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Preduzeće IZK doo Beograd., prema svojoj diskrecijskoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Opštih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a IZK doo Beograd će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Shopolo je registrovani žig  preduzeća IZK doo Beograd te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

Shopolo.rs je registrovan domen preduzeća IZK doo Beograd.

Preduzeće IZK doo Beograd., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Preduzeće IZK doo Beograd ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namenu.

Preduzeće IZK doo Beograd nije odgovorno za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, saveta, ili izjave koja je objavljena na Shopolo.rs internet stranici, od strane bilo koga ko nije ovlašćena osoba preduzeća IZK doo Beograd Ni pod kojim uslovima Preduzeće IZK doo Beograd neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobijene putem Shopolo.rs Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost oceniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Shopolo.rs Internet stranice.

Sedište preduzeća IZK doo Beograd je u Beogradu, Republika Srbija. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posledica korištenja ovih Internet stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Opštinskog suda u Beogradu, i rešavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije. Korišćenjem ovih Internet stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Opštinskog suda u Beogradu.

U daljnjem tekstu Opštih uslova, radi bolje jasnoće i razumevanja teksta,  umesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Shopolo sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Takođe, iz istog razloga umesto termina Preduzeće IZK doo Beograd bit će korišten termin Shopolo.

 

Jezik

Jezik komunikacije na Shopolo.rs je Srpski književni jezikCene

Cene su izražene u Srpskom Dinaru (RSD), i sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su vanredne i za njih se IZK doo Beograd unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obaveštenjati o nastaloj situaciji, pogrešnoj ceni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

Preduzeće IZK doo Beograd će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno specificirane skupine. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, Preduzeće IZK doo Beograd neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Narudžba


Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Shopolo web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovetna sa stanjem na skladištu Shopolo dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Preduzeće IZK doo Beograd će preduzeti sve potrebne mere i angažovati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Shopolo dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obaveštenjati kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda s Shopolo web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Preduzeće IZK doo Beograd otklanja odgovornost za POSLEDICE opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora 

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s IZK doo Beograd za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Shopolo te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opšti uslovi poslovanja sastavni su deo Ugovora o kupoprodaji između Shopolo i kupca.

Kupac može jednostrano otkazati ugovor ili reklamirati kupljeni proizvod. Ako je nedostatak na proizvodu vidljiv, ili ga uoči prilikom prvog korištenja, potrosac treba zahtjev dostaviti trgovcu u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda. pa Vas molimo da u tom slučaju kontaktirate IZK doo Beograd., putem pošte: Zaplanjska 86, Voždovac 11010 Beograd, info telefona / ili maila:info@shopolo.rs

U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtev i po izboru potrošača, duzan:

  • zameniti proizvod s nedostakom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;  ili

  • vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda s nedostakom;  ili

  • ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi direktne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti IZK doo Beograd na info broj / ili mail adresu info@Shopolo.rs radi pribavljanja  obaveštenja o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda od strane Shopolo.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U skladu s tim Shopolo preporučuje svojim kupcima:

dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Shopolo prilikom izbora proizvoda,

ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Shopolo, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrednost proizvoda (postoci u tablici). U deklaraciji proizvoda koju dobijate uz proizvod su uputsva za otvaranje ambalaže bez oštećenja.

pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je deo, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obaveštenjate Shopolo i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrednost proizvoda i stoga nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod.

ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obeležja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti u originalnoj ambalaži u kojoj je dostavljen, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod.
Rukovanjem/korišćenjem proizvoda smatra se npr za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na telu, alati – korišćenje u njihovu svrhu. Takvi proizvodi ne mogu biti predmet reklamacije, nego podliježu uslovima popravke/zamene iz garantnog lista.

Shopolo obaveštava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: ugradna rasveta, nameštaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobilni uređaji, tablet računala, PRENOSna računala, stolna računala, televizori i igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Shopolo neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cene nego ti uređaji podliježu uslovima popravke/zamene iz garantnog lista.

Shopolo preporučuje kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašćeni servis jer bez toga će svaki neovlašćeno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Shopolo ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

Shopolo  u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.  Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obaveštenja kupcu.

Pisani prigovor, odgovor, obaveštenja

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Shopolo.
Shopolo  vam omogućava podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona / ili putem maila 
info@shopolo.rs. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Shopolo će vam potvrditi prijem prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

Shopolo Vam osigurava najnižu cijenu za gotovinsko plaćanje i jednokratno karticama, odnosno popust za navedenu vrstu plaćanja. Shopolo Vam omogućava kupovinu odabranih proizvoda plaćanjem direktno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po prijemu pošiljke: 
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućava da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod ličnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primaoc nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obaveštenje o pošiljci.
2. Plaćanje kreditnim karticama:

Jednokratno plaćanje karticama:

  • American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro

 

Izjava o poverljivosti

 

Ova izjava o poverljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici shopolo.rs i koje su korišćenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka IZK doo Beograd.

IZK doo Beograd kao pružatelj usluga Internet stranice shopolo.rs pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite  privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumeli koje informacije IZK doo Beograd prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu: info@shopolo.rs

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o poverljivosti podataka. Pristupanjem ili upotrebom naše internet stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumeo i da se slaže sa svim uslovima poverljivosti podataka i načinima upotrebe shopolo.rs internet stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o poverljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internet stranicu shopolo.rs

Ovu izjavu o poverljivosti podataka IZK doo Beograd može izmeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta izjave o poverljivosti podataka u delu “Povjerljivost podataka” na Internet stranici. Izmene izjave o poverljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internet stranici shopolo.rs

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promene u Izjavi o poverljivosti podataka. Nastavak upotrebe ove Internet stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmena, podrazumeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmijenjene Izjave o poverljivosti podataka.

IZK doo Beograd prikuplja informacije koje identifikuju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na Shopolo.rs Internet stranici, kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, IZK doo Beograd može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum važenja,  određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije. IZK doo Beograd ili njegov Pružaoc usluga distribucije robe, također može od Krajnjeg Korisnika zatražiti na uvid njegovu ličnu kartu odnosno zatražiti suglasnost za skeniranje lične karte u trenutku isporuke paketa prilikom preuzimanja robe osobno od strane Krajnjeg Korisnika a sve u svrhu evidencije o tome ko je preuzeo paket te prilaganja tog dokumenta Evidenciji kupaca kataloške prodaje.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje ličnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji  korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

IZK doo Beograd  neće deliti lične podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sledećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtevaju.

Lične podatke će IZK doo Beograd koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. IZK doo Beograd može podeliti lične podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promene ličnih podataka koje pruži IZK doo Beograd Krajnji korisnik može promeniti bilo koju od svojih ličnih podataka slanjem e-mail poruke na info@shopolo.rs U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi dopuniti.

Kao uslov kupovine IZK doo Beograd proizvoda i usluga, IZK doo Beograd traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promotivne e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite  primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci.

Zaštitu podataka IZK doo Beograd uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili lične podatke. Nažalost, niti jedan PRENOS podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posledica toga, iako IZK doo Beograd provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s shopolo.rs Internet stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

IZK doo Beograd preporučuje Krajnjim korisnicima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun na shopolo.rs. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinujete velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Maloletnici mlađi od 14. godina ne smeju koristiti shopolo.rs Internet stranicu. IZK doo Beograd ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga ko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan deo ovih Internet stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 14. godina.Reklamacije i zamene

Nezadovoljni ste proizvodom  kojeg ste kupili na našoj stranici? Obratite nam se s poverenjem i Vašu ćemo reklamaciju rešiti u najkraćem mogućem roku. 

Vraćanje i zamena

U roku 14 dana od kupovine imate mogučnost vraćanja kupljenih artikala, uz to imate i pravo do zamene artikla ili naknade novca.

Artikal koji želite vratiti ili zameniti mora biti neoštećen. Vraćen mora biti u originalnoj ambalaži sa svom priloženom opremom i fiskalnim računomU suprotnom slučaju će biti reklamacijski zahtev odbijen ili delimično razrešen. Artikle vratite na adresu: IZK DOO Beograd, Čedomilja Mitrovića 12a, Beograd. Na toj adresi imamo samo poštanski pretinac tako, da je moguće slanje samo poštom.

U roku 14 dana od preuzima paketa u pisnom obliku obavestite da odstupate od ugovora (preko emaila info@shopolo.rs ) te ispunite formular

Troškovi slanja su na strani pošiljaoca. Pošiljke s otkupninom ne prihvatamo.

U slučaju, da otkazivanje ugovora u pisnom obliku ne zaprimimo u roku 14 dana od prijema pošiljke, vraćanje ili zamena nisu mogući.

U roku 8 radnih dana od prijema pošiljke će biti artikal zamenjen ili vaš novac vraćen.

U primeru upotrebe proizvoda, vidljivih znakova upotrebe ili oštete na kozmetičkim proizvodima vraćamo 50% vrednosti artikla.